STRATEGIC LOCATION NEAR THE CENTER
A choice for the future

Facts & figures


40.000 m² logistics centre
Business Park “Bavelse Berg”
Visible from the motorway
Directly located next to the access and exit road of the A27
Last chance for large scale logistics

Please contact us:


+31 88 186 6 182
info@vwld.nl
www.vwld.nl

News

Nieuws

Privacyverklaring

1. Introductie
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website dcbavelseberg van VolkerWessels Logistics Development B.V. Wij, VolkerWessels Logistics Development B.V., respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.
VolkerWessels Logistics Development B.V. is een onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V. Het kan voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door VolkerWessels of één van haar werkmaatschappijen (hierna: VolkerWessels).
In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) voor één of meer van de onderstaande doelen:
– versturen van nieuwsbrieven;
– versturen van vacaturealerts;
– aanmelding voor events;
– het bestellen van artikelen via onze website;
– in behandeling nemen van vragen en klachten;
– het doen van klanttevredenheidsonderzoek;
– in behandeling nemen van serviceverzoeken;
– aanmelding JongVolkerWessels;
– verwerken van sollicitaties, voor het doen van sollicitaties geldt een aparte privacy-verklaring, deze is te vinden bij het sollicitatieformulier.

Wij verwerken van al onze bezoekers:
– IP-adres;
– Cookies.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat:
– voor- en achternaam;
– e-mailadres;
– adres;
– telefoonnummer.

3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?
De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:
– Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
– Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
Onze medewerkers die toegang hebben jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

2 Privacyverklaring dcbavelseberg

5. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:
– Recht op inzage;
– Recht op verbetering/aanvulling;
– Recht op verwijdering;
– Recht op het beperken van de verwerking;
– Recht op overdraagbaarheid;
– Recht op bezwaar tegen verwerking.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij VolkerWessels Logistics Development B.V., te bereiken via Postbus 2767, 3800 GJ Amersfoort. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen. Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van VolkerWessels. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:
– Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten van VolkerWessels;
– Onderneming(en) binnen het VolkerWessels-concern;
– Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van VolkerWessels diensten te verlenen;
– Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

7. Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

8. Cookies
Onze website maakt wel gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.

9. Links naar websites van derden
Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

10. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 22 mei 2018.

11. Contact/ vragen
Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met info@vwld.nl.

BAVELSE BERG

Een keuze voor de toekomst

De Bavelse Berg in Breda is gelegen te midden van de belangrijkste
logistieke corridor van Europa. Op deze strategische locatie heeft
VolkerWessels Logistics Development een kavel van 7 hectare groot
beschikbaar. Hier wordt een ultramodern logistiek centrum ontwikkeld.

Unit 1 & 2 zijn inmiddels verhuurd!

Ideal logistics location

For VAS and VAL

The west of Noord-Brabant is one of the best logistics location in the Netherlands, due to the nearby Belgian border, the excellent infrastructure, motivated employees and logistics knowledge. Al these aspects together provide a unique synergy. Therefore, a large number of national and international companies have already established their logistics operations in this region. Not just for warehousing and distribution activities, but also for value added services (VAS) and value added logistics (VAL).

In addition, Breda is one of the most attractive Dutch towns to live, with plenty facilities and a lovely historic town centre.

Specifications

Technical Specifications

Whatever you want to realise at this sight location on the A27, it is all possible. Create a recognisable building that is automatically associated with your company. You will definitely like the adjustable layout of the building and the corresponding flexibility. We can offer offices at any of the four corners if desired. Would you rather have two offices? We will take care of it. Even one large building of 40,000 m² is possible. You name it, we sort it

Accessibility

Ideal location

Thanks to the location at the exit of the A27 the Bavelse Berg has excellent accessibility. Breda is located in the middle of a diamond of motorways, therefore access to any main destination in the Netherlands and outside is guaranteed.

Bereikbaarheid

Ideale locatie

Dankzij de locatie bij de afrit van de A27 is de bereikbaarheid van de Bavelse Berg uitstekend.
Breda is gelegen in het midden van een ruit van snelwegen, waardoor toegang tot elke belangrijke bestemming in Nederland en daarbuiten gegarandeerd is.

The Design

Built conform your requirements

Whatever you want to realise at this sight location on the A27, it is all possible. Create a recognisable building that is automatically associated with your company. You will definitely like the adjustable layout of the building and the corresponding flexibility. We can offer offices at any of the four corners if desired. Would you rather have two offices? We will take care of it. Even one large building of 40,000 m² is possible. You name it, we sort it

BAVELSE BERG

A choice for the future

The Bavelse Berg in Breda is located in the middle of the main logistics corridor of Europe. At this strategic location VolkerWessels Logistics Development has a plot available of 7 hectares. An ultra-modern logistics centre is developed here.

Units 1 & 2 are rented out!

contact

 

VolkerWessels Logistics Development

Telefoon:  +31 88 186 6 182
E-Mail: info@vwld.nl

 

Specificaties

Technische Specificaties

Wat u ook wilt realiseren op deze zichtlocatie aan de A27, hier kan het. Maak er een herkenbaar pand van dat als vanzelf geassocieerd wordt met uw bedrijf. De indeelbaarheid van het gebouw en de flexibiliteit die daarmee gepaard gaat, zal u ongetwijfeld bevallen. Op elk van de vier hoeken kunnen we kantoren aanbieden als u dat wilt. Wilt u liever twee kantoren? Dan zorgen wij daarvoor. Zelfs één groot gebouw van 40.000 m² is mogelijk.

U zegt het maar en wij realiseren het.

Het ontwerp

Gebouwd volgens uw wensen

Wat u ook wilt realiseren op deze zichtlocatie aan de A27, hier kan het. Maak er een herkenbaar pand van dat als vanzelf geassocieerd wordt met uw bedrijf. De indeelbaarheid van het gebouw en de flexibiliteit die daarmee gepaard gaat, zal u ongetwijfeld bevallen. Op elk van de vier hoeken kunnen we kantoren aanbieden als u dat wilt. Wilt u liever twee kantoren? Dan zorgen wij daarvoor. Zelfs één groot gebouw van 40.000 m² is mogelijk.

U zegt het maar en wij realiseren het.

Bereikbaarheid

Ideale locatie

Dankzij de locatie bij de afrit van de A27 is de bereikbaarheid van de Bavelse Berg uitstekend.
Breda is gelegen in het midden van een ruit van snelwegen, waardoor toegang tot elke belangrijke bestemming in Nederland en daarbuiten gegarandeerd is.

Ideale logistieke locatie

Voor VAS en VAL

Het westen van Noord-Brabant is een van de beste logistieke locaties in Nederland door de nabijheid van de Belgische grens, de uitstekende infrastructuur, gemotiveerde medewerkers en logistieke kennis. Al deze aspecten bij elkaar zorgen voor een unieke synergie. Om deze reden heeft al een groot aantal nationale en internationale bedrijven zijn logistieke operaties in deze regio gevestigd. Niet alleen voor warehousing en distributieactiviteiten, maar ook voor value added services (VAS) en value added logistics (VAL).

Bovendien is Breda een van de aantrekkelijkste Nederlandse steden om te wonen, met volop faciliteiten en een mooi historisch stadscentrum.

Contact

 

VolkerWessels Logistics Development

Telefoon:  +31 88 186 6 182
E-Mail: info@vwld.nl

 


BREDA IS ONE OF THE MOST ATTRACTIVE DUTCH TOWNS TO LIVE

Excellent infrastructure for national and international distribution.

Perfect location between the largest and the 3rd largest port in Europe.

Motivated and dedicated employees live nearby.